Második idegen nyelv előkészítő - 2020 pdf icon

az Élő idegen nyelvek - Francia nyelv tantárgyhoz
2. idegen nyelv

Heti 2 óra

9-10-11-12. vagy 11-12-13. évfolyamon

IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

A fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak.

A négy alapkészség fejlesztése minden egyes témakör feldolgozásának szerves része, így órakeretet a fejlesztendő tartalomra témakörönként adunk meg. Az egyes témakörök feldolgozása során, az ide kapcsolódó anyagok adnak az egyes modulokban alkalmat arra is, hogy az egyes beszédszándékok, illetve nyelvtani ismeretek bemutatásra, elsajátításra kerüljenek.

Minden évfolyamon az éves óraszám 36 hétre heti 2 órával számolva 72 óra. Ebből 65 óra fordítandó a helyi tanterv adott évfolyamának követelményeiben foglaltak teljesítésére, ismétlésre, összefoglalásra, számonkérésre és értékelésre.

Az utolsó évfolyamon 64 óra áll rendelkezésre (32 hét).

Az összes óraszámot az alábbi feladatok teljesítésére kell fordítani:

- Témakörök feldolgozása - Az egyes témakörökre fordítandó óraszám tartalmazza az adott témakör szókincsének feldolgozását, az egyes alapkészségek fejlesztésére vonatkozó feladatok teljesítését, illetve a témakörök által feldolgozásra, elsajátításra ajánlott beszédszándékok elsajátítását is.

- Nyelvtani fogalomkörök – új anyag feldolgozása, gyakorlás, bevésés, automatizálás.

- Témazáró dolgozatok írása - A témazáró dolgozatra fordítandó órakeret dolgozatonként 1óra, ezt megelőzi az adott anyag összefoglalása, ismétlése, a témazáró dolgozat előkészítése, illetve a dolgozatok javítása utáni értékelés, javítás.

- A szabad órakeret az összes óraszám 10%-a, amit a nehezebben teljesítő diákjaink felzárkóztatására, tanulási stratégiák fejlesztésére, gyakorlásra, összefoglalásra, számonkérésre fordítunk, illetve ha a csoport képessége megengedi, a témák alaposabb, részletesebb kifejtésére fordítjuk .

A továbbhaladás feltétele az értékelési alapelveknek való megfelelés.

Témakörök az első és második évre

 

Személyes vonatkozások, család

A francia nevek

Bemutatkozás, megismerkedés

Nyelvek, nemzetiségek

Családi élet, családi kapcsolatok.

Ember és társadalom

Emberek külső és belső jellemzése (kinézet, magasság, haj- és szemszín, életkor, tulajdonságok).

Öltözködés, ruhavásárlás.

Környezetünk

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). Lakásbérlés.

A lakóhely (város) részei, intézményei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.

A munka világa
Foglalkozások, munkahelyek.

 

A munka világa

Foglalkozások, munkahelyek

Életmód

Napirend, időbeosztás

Házimunkák

Szabadidő, művelődés, szórakozás

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei,

A tömegközle­kedés

Útbaigazítás

Országismeret

Francia kis- és nagyvárosok

Jellegzetes házak, épületek

 

Témakörök a harmadik és negyedik évre

Személyes vonatkozások, család

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Családi munkamegosztás.

Környezetünk

Időjárás, éghajlat.

Országismeret

Franciaország földrajza, tájegységei, domborzata, nagyvárosai, népessége, nyelvei

Franciaország éghajlata

Belgium és Svájc földrajza

Életmód

Sportolás

Étkezési szokások

A francia konyha, jellegzetes francia ételek és italok

Étkezés otthon és étteremben

Egészség és betegség: gyógyszerek, betegségek, orvosi vizsgálat

Szabadidő, művelődés, szórakozás

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, sport.

Színház, mozi, koncert, kiállítás

Iskolán kívüli elfoglaltságok, zenetanulás

Az iskola világa

A francia iskolarendszer

Vizsgatípusok

A tanév és az iskolai szünetek    

Nyelvtanulás nyelviskolában

Utazás, nyaralás

Nyaralás Franciaországban

Párizs nevezetességei

Utazási előkészületek, szállástípusok és szállásfoglalás

Programok és programlehetőségek a nyaralás során

 

Fogalomkörök az első és második évre

Cselekvés, történés, létezés kifejezése

Jelenidejűség

être, avoir, il y a

 

Az -er, -re és -ir végű igék

parler, vivre, descendre, dormir, sortir, finir, mettre

Tőhangváltó igék

acheter, s’appeler, essayer, préférer, venir, prendre

Rendhagyó igék

avoir, être, faire, aller, pouvoir, falloir, savoir, vouloir

Visszaható igék

se lever, se réveiller, se laver, se raser, se maquiller

Rámutatás, beazonosítás

c’est, ce sont, voilà

Birtoklás kifejezése

avoir ige, de prepozíció

Birtokos determináns

mon, ton, son, notre, votre, leur

Mutató determináns

ce, cet, cette, ces

Kérdő determináns

quel, quelle, quels, quelles

Térbeli viszonyok

Helyhatározók és elöljárószók

devant, derrière, en face, de, près de, loin de, à, de

 

Où habitez-vous ? D’où venez-vous ?

Időbeli viszonyok

Az időpont és az óra kifejezése

Quand ? Quel jour ? À quelle heure ? Quelle heure est-il? Il est ...

Az időtartam kifejezése

depuis, pendant, de quelle heure à quelle heure ?

A dátum kifejezése

le ..., en été, en 2011

Időhatározók és elöljárószók

aujourd’hui, demain, toute la journée, toutes les trente minutes

 

toujours, jamais, tous les jours, parfois

Mennyiségi viszonyok

Főnevek és melléknevek többes száma

le professeur, les professeurs, une langue étrangère, des langues étrangères

Tőszámnevek 1-69

un, deux, trois

Sorszámnevek

premier, première, deuxième

Határozatlan számnevek, determinánsok

beaucoup de, peu de, quelques, plusieurs, chaque, tout le / toute la, tous les / toutes les

Minőségi viszonyok

Állandó tulajdonság (alak, forma, méret, szín, életkor)

Comment est ? De quelle couleur est ?

Quel âge a-t-il ?

Főnevek és melléknevek nő- és hímneme

un petit camion, une grande voiture

Nyomatékosítás

très bien, aimer beaucoup

Modalitások:

 

Engedély, lehetőség kifejezése

pouvoir ige: Je peux t’accompagner ?

Felszólító mód (tegezés, magázás)

prenez l’ascenseur, allez tout droit

Szükségesség kifejezése: il faut

Il faut prendre le bus.

Szövegösszetartó eszközök

Névelők

un, une, des … le, la, les …

Elöljárószók

à, de, avec, pour, sur, sans

Kérdő névmások

Qui ? Qu’est-ce que ?

Kérdőszók:

Quand ? Comment ? Où ? Pourquoi ?

Kötőszók (mellérendelés)

et, ou, mais, alors, donc

Személyes névmások alanyesete

je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles

Személyes névmások tárgyesete

me, te, le, la, nous, vous, les

Határozói névmás

y

Személyes névmások elöljárós esete

avec moi, avec toi, avec lui, avec elle, avec nous, avec vous, avec eux, avec elles

Mutató névmások

c’est

Vonatkozó névmások

qui

Logikai viszonyok (ok-okozati)

parce que, comme, c’est pourquoi

Tagadás

ne pas, ne plus, ne jamais

határozatlan névelő a tagadás után: Il n’y a pas de métro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalomkörök a harmadik és negyedik évre

Cselekvés, történés, létezés kifejezése

Jelenidejűség

A személytelen igék

Időjárást leíró igék

Il pleut. Il neige.

Quel temps fait-il ? Il fait beau.

Főnévi igeneves szerkezetek

avant de + infinitif, vonzatos igei szerkezetek

Az -er, -re és -ir végű igék

lire, écrire, dire, connaître, couvrir, cuire, servir, suivre, pleuvoir

Tőhangváltó igék

devoir, voir, croire, boire, tenir, recevoir, s’asseoir, geler

Visszaható igék

3. személyű, passzív értelmű visszaható szerkezet

Le fromage se mange après le plat principal.

Múltidejűség

A közelmúlt: venir de + infinitif

Il vient d’arriver.

Participe passé képzése

invité, venu, eu, été, écrit, lu, pu, su, offert

Passé composé avoir és être segédigével

J’ai vu un film.

Je suis allé en vacances.

Az imparfait

j’étais, j’allais, je faisais

Passé composé vagy imparfait?

On a sonné pendant que je dormais.

Jövőidejűség

Közeljövő: aller + infinitif

Je vais partir. Il va se lever.

Egyszerű jövő (futur simple)

Il fera beau. Il pleuvra. Les nuages reviendront.

Térbeli viszonyok

Helyhatározók

là, là-bas, ici, nulle part, quelque part

Időbeli viszonyok

Időhatározók és prepozíciók

avant, après, dans, au bout de, il y a

Időhatározói kötőszók és mondatok

quand, pendant que, après que, dès que

Mennyiségi viszonyok

Tőszámnevek 60-100

soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingts-dix, cent

Tőszámnevek 100 - 10 000 000

cent, mille, dix mille, cent mille, un million de

Törtek

un tiers de, un quart de

Határozatlan determinánsok

aucun, aucune

Határozatlan névmások

ne rien, rien ne, personne ne, ne personne

Mennyiségek összehasonlítása

Il mange autant / plus / moins que moi.

Minőségi viszonyok

Hasonlítás: határozók és melléknevek alapfokú összehasonlítása

Il est aussi intelligent que moi.

Il voyage aussi souvent que moi.

Fokozás: határozók és melléknevek középfoka

Il est plus / moins intelligent que moi.

Il voyage plus / moins souvent que moi.

Felsőfok: határozók és melléknevek

Il est le plus / le moins beau.

Il voyage le plus / le moins souvent.

-al végű melléknevek többes száma

une langue régionale, des langues régionales,

un fleuve principal, des fleuves principaux

Modalitás

Szükségesség, kötelezettség

devoir / falloir

Szövegösszetartó eszközök

Névelők: anyagnévelő

du, de la, des

Kérdő névmások

Qui est-ce qui ? Qu’est-ce qui ? Qui est-ce que ? Qu’est-ce que ? Prepozíció + qui, Prepozíció + quoi

Személyes névmások részes esete

me, te, lui, nous, vous, leur

Két személyes névmás egy szerkezetben

me le, te la, le lui, la leur

Je vais te le dire.

Határozói névmás

en

Vonatkozó értelmű határozószók

où: Ils peuvent s’inscire dans un club où ils peuvent faire du sport.

Vonatkozó névmások

qui és que

Logikai viszonyok (összehasonlítás, feltételesség)

tellement que: Il est tellement fatigué qu’il veut rester chez lui.

si (ha), si + présent = futur: S’il faut beau, on sortira.

     

Címünk

Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum

1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

+36 1 278 30 60

Azonosítók

OM azonosító: 203061/021

Telephely kódja: 001

Írj nekünk!

titkarsag@vasarhelyi.info

Hasznos linkek