Etika

Etika (1)

ETIKA

11. évfolyam

Évi óraszám: 36

Heti óraszám: 1

I. Az erkölcsi lény

Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Én és te.

A másik szerepe az öntudatos én kialakulásában.

Az öntudat reflexivitása és nyitottsága.

Önazonosság és önmegvalósítás a társas kapcsolatokban.

Autonómia és egymásra utaltság.

Összesen: 3 óra

A magunk és mások sorsáért viselt felelősség tudatosítása.

Döntési szituációk elemzése

 

Szövegelemzés

II. Az erkölcsi cselekedet

Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

A szabadság értelmezése különféle bölcseleti iskolák felfogása szerint. A választás szabadsága és az ember felelőssége. A tetteinkért viselt felelősség és a mások sorsáért ránk háruló felelősség összefüggése. Szándék és következmény. Törvény és lelkiismeret. A szenvedés tapasztalata és magyarázatai. Az ember bűnössége és jóravalósága a keresztény hagyományban. Jó és rossz megkülönböztetésének képessége. Az erkölcsi törvénykezés egyetemesség igénye és a lehetséges jó életformák sokfélesége. Materiális és formális etikák.

Összesen: 5 óra

Az önálló tájékozódáshoz és a tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonások, készségek és ismeretek fejlesztése.

Szövegelemzés.

 

Feladatok, példák, erkölcsi dilemmák felismerésének és értelmezésének gyakoroltatására.

 

Az irodalmi tanulmányok során megismert esetek feldolgozása.

III. Az etika megalapozása

Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

A tekintélyelvű, természetjogi (teleologikus), kötelesség-, utilitárius, felelősség- és konszenzusetikák érvelési módjának alapjai és összefüggése, az etikai gondolkodás történetéből vett klasszikus példák alapján.

Összesen: 2 óra

Elemi szintű jártasság elsajátítása az etikai gondolkodás alapkérdéseiben.

Szövegelemzés.

IV. Az erények és a jellem

Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

A jellem és az illem. Képességek és erények. Törekvés a jóra (a jó akarat).Önnevelés, önfegyelem. Erkölcsi alapértékek az európai civilizációban: a személyiség integritása, kényszermentesség, kölcsönösség, méltányosság, részvét, tisztelet, odaadás, a szenvedésokozás tilalma.

Összesen: 5 óra

Az etikai álláspontok megvitatásának képessége, a saját meggyőződés kommunikálásához és a mások meggyőződésének megértéséhez, tiszteletéhez szükséges intellektuális képességek fejlesztése.

Szövegelemzés.

 

Irányított viták.

 

V. Személy és erkölcs

Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Életcélok és szükségletek. A jólét fogalma. Az élet minősége. A személyes kapcsolatok erkölcsi dilemmái. Családi kapcsolatok, házasélet, nemi erkölcs. Barátság, részvét, segítség. Munkaerkölcs. Etikus fogyasztás. Példakövetés, példaképek.

Összesen: 3 óra

Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése.

 

Irányított vita.

 

Szerepjáték.

VI. Társadalom és erkölcs

Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Etikai közösség és társadalom. Erkölcs és jog eltérő illetékessége. Személyes elkötelezettség és tolerancia. Hazaszeretet. A társadalmi identitás szerkezete. Erkölcs és politika. Törvénytisztelet és a polgári engedetlenség iránti kötelesség. Társadalmi szolidaritás, társadalmi igazságosság. Etika és gazdaság

Összesen: 6 óra.

A civilizációnkban általánosan elfogadott etikai és életvezetési normák sokoldalú megvilágítása.

 

Szövegelemzés.

 

A történelmi tanulmányok során megismert

esetek feldolgozása etikai tartalmuk szerint.

 

Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk

elemzése.

VII. Vallás és erkölcs

Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

A kereszténység erkölcsi tanításának lényege. Az ó- és újszövetségi etika összefüggése. Az ember léthelyzete és felelőssége a keresztény egyházak és más világvallások felfogása szerint. A keresztény erkölcsi felfogás hatása az európai civilizáció fejlődésére. Valláserkölcs és világi etika viszonya. Az etika transzcendens megalapozásának igénye.

Összesen: 6 óra

Az etikai gondolkodás és vallás viszonyának megértése.

Szövegelemzés.

 

VIII. Korunk erkölcsi kihívásai

Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

A tudományos-technológiai fejlődés etikai dilemmái. A géntechnológiai, a születésszabályozás, a népességrobbanás, a modern orvoslás, az öregedés és az emberhez méltó halál erkölcsi kérdései.

Összesen: 4 óra

Feladatok, példák az erkölcsi dilemmák felismerésének és értelmezésének gyakorlására.

 

Irányított viták.

Követelmények

  –  A tanuló ismerje az etika alapfogalmainak jelentését. Tanulja meg felismerni az erkölcsi értékek konfliktusát mindennapos élethelyzetekben. Tudjon érvelni saját etikai meggyőződése mellett. Értse és értelmezze felelősségét a maga és a mások sorsáért, a földi élővilág jövőjéért.

Címünk

Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum

1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

+36 1 278 30 60

Azonosítók

OM azonosító: 203061/021

Telephely kódja: 001

Írj nekünk!

titkarsag@vasarhelyi.info

Hasznos linkek